KVKK Aydınlatma Metni - İsinizburda.com

KVKK Aydınlat Metni

KVKK Aydınlatma Metni Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve korunması bizim için son derece önemlidir. Bu bağlamda hazırladığımız aydınlatma metni, işlenme amaçlarını, alınma şekillerine yönelik korunma hassasiyetimizi en şeffaf şekilde bilgilendirerek kontrolün tamamen sizde olduğunu açıklamaktadır.

 

6698 sayılı kanun uyarınca, kişisel verileriniz “isinizburda.com” tarafından bu sayfada açıklanan şekilde toplanacak ve işlenecektir.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz KVK Kanunu kapsamında “isinizburda.com” tarafından 6698 sayılı kanun uyarınca, bu sayfada açıklanan şekilde toplanacak ve işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Ziyaretçiler isinizburda.com üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanırken,

İsinizburda.com’da iş ilanı oluşturmak için formu dolduran ziyaretçiler, açık rıza ile verilen kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

 • Firma/Şirket adı,
 • Firma/Şirket adresi,
 • Firma/Şirket e-posta adresi,
 • Firma/Şirket iletişim numaraları,
 • Firma/Şirket yetkili adı,
 • Firma/Şirket ilan detay bilgileri,
 • Firma/Şirket vergi dairesi,
 • Firma/Şirket vergi numarası,

 

İsinizburda.com’u ziyaret eden ziyaretçilerin açık rızası ile verilen diğer kişisel bilgileri;

 • Bültene kaydolan ziyaretçilerin e-posta adresleri,
 • Bildirimler için bildirimlere izin veren ziyaretçilerin konum bilgisi (il, ilçe)
 • Bildirimler için bildirimlere izin veren ziyaretçilerin tarayıcı bilgileri

 

 

İsinizburda.com’un otomatik yollarla elde ettiği kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

 • Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri,
 • Ziyaret işlem bilgileri (iş ilanı oluşturulma tarihi, saati, İP ve port bilgileri)
 • Ziyaretçi işlem bilgileri (siteyi ziyaret eden ziyaretçilerin İP ve port bilgileri)

 

Kullanıcıların kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve amaçlar doğrultusunda sınırlı olmak üzere isinizburda.com tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir. 

İş ilanı oluşturan işveren/firma/şirketlerden alınan veriler, iş arama niyetiyle ziyaret eden (iş arayanlar) ziyaretçiler tarafından okunup anlaşılması ve başvuru yapılabilmesi için formda bildirilen tüm bilgiler sitemizi ziyaret eden kullanıcılar tarafından açıkça görülebilecek şekilde yayınlanacaktır. İş ilanlarının süresinin sona ermesi durumunda veriler yayından ve gösterimden kaldırılacaktır.

Bültene abone olan ziyaretçilerin paylaştıkları e-posta adresleri, yeni iş fırsatlarının paylaşması amacıyla alınarak bildirimler gönderilmektedir.  

İsinizburda.com, kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri ziyaretçilerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. Maddesinde sayılan istisnalar şöyledir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Ziyaretçi ile isinizburda.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Ziyaretçilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, isinizburda.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İsinizburda.com, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca ziyaretçilerin temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla isinizburda.com’un meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

 

Kişisel verilerin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde isinizburda.com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK aydınlatma metninde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Ziyaretçinin kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumlarının başlıcaları:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde isinizburda.com’a yönetilen bilgi ve belge talepleri,
 • İsinizburda.com’un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • Bir marka ve hizmet olarak isinizburda.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması,
 • İsinizburda.com’un savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması,
 • İsinizburda.com internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

 

Kullanıcı Hakları

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni veri sorumlusu “Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi No:118 Sancaklar İş Merkezi Kat:6 Ofis:34-36 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde mukim isinizburda.com’dur. Veri sahibi olarak her kullanıcı emre@isinizburda.com adresine mail atarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçi/yurtdışı aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bendleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Ziyaretçilerin bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 • Ad, soyad, başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Veri güvenliğine ilişkin hükümler

 

Kişisel veriler, isinizburda.com sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca İsinizburda.com,

 • Kişisel verilerin hukuka ayrı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

İsinizburda.com’a uygun güvenlik düzeyini temin etmesine karşın, siteye ve/veya sisteme yapılan ya da yapılabilecek siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, isinizburda.com’un herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

İsinizburda.com, kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metni hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

Site üzerinden başka uygulamalara/ internet sitelerine link verilmesi halinde, isinizburda.com söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları, hizmet şartlar, kişisel verilerin korunması kanunu ve buna benzer içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve sorumluluk taşımayacaktır.

 

 

 

Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.
Çerez politikamız için tıklayın.